Kamenogradnja

[eng. Stonework; nje. Steinmetzarbeiten]

[Oblaganje vanjskih i unutrašnjih površina kamenom, ugrađivanje kamenih blokova sa ili bez obrađivanja reški mortom, izrada gabiona i sl.]

Jedna od djelatnosti kojima se djelatnici Vodogradnje d.o.o., Varaždin ponose je umijeće izrade građevina od kamena. Za potrebe regulacija vodotoka i zaštite obala od rušenje društvo je izgradilo na stotine građevina (obaloutvrde, pregrade, pera, “T” pera, slapišta, brane itd.) na rijekama Dravi, Muri, Savi i na manjim vodotocima u koje je ugrađeno na stotine tisuća m3 građevnog tehničkog kamena.