REFERENCE

2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018
2019

2000.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Stančićevog trga

OPĆINA G. KNEGINEC
Odlagalište otpada Turčin, otplinjavanje i temeljni brtveni sloj procjedne vode

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Zaštita autoceste Komin – Brezn. Hum od brdskih voda i regulacija rijeke Lonje

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Popravak puteva uz objekte HE Varaždin
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Varaždin
Uređenje prostora gradilišne jezgre kod brane HE Čakovec
Popravak šljunčanih pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Popravak slapišta male hidroelektrane na HE Dubrava
Rekonstrukcija i održavanje pokosa i berme desnog drenažnog jarka na HE Čakovec

2001.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Sanacija desnog drenažnog jarka akumulacije na objektu HE Varaždin
Rekonstrukcija i održavanje pokosa i berme lijevog drenažnog jarka na HE Čakovec
Održavanje pokosa odvodnog kanala HE Dubrava
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Popravak vanjskog vodovoda strojarnice HE Čakovec
Sanacija nizvodnog dijela odvodnog kanala HE Varaždin
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Popravak kamenog slapišta na brani HE Čakovec

HRVATSKE VODE
Radovi nadogradnje potkrovlja za potrebe Centra obrane od poplava u Varaždinu
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om – Regulacije i vodne građevine

2002.

HRVATSKE VODE
Popravak (sanacija) Centra obrane od poplava u Goričanu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Sanacija lijevog drenažnog jarka akumulacije HE Varaždin
Održavanje pokosa odvodnog kanala i jaraka HE Čakovec
Uređenje krune nasipa HE Čakovec

HRVATSKE VODE
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om – Regulacije i vodne građevine
Radovi od zajedničkog interesa s HAC-om – Regulacija rijeke Bednje od rkm 38+317 do 50+595

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Regulacija rijeke Lonje, potoka Paka i potoka Rukelj
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija klizišta uz cestu D-3
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Novi Marof-Varaždin, Izvođenje zemljanih radova, objekta trupa autoceste
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof

CONECO
Radovi na izgradnji Gradske tržnice Varaždin

2003.

HRVATSKE VODE
Radovi od zajedničkog interesa s HAC-om – Regulacija rijeke Bednje od rkm 38+317 do 50+595

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Regulacija rijeke Lonje, potoka Paka i potoka Rukelj
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Novi Marof-Varaždin, Izvođenje zemljanih radova, objekta trupa autoceste
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija klizišta uz mostove Rastovo Rebro I i II

CONECO
Radovi na izgradnji Gradske tržnice Varaždin,

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Hitna intervencija na lijevom nasipu dovodnog kanala HE Varaždin

JAN DE NUL N.V. Podružnica Zagreb
Sanacija odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec, Zagreb

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvedba propusta na desnom drenažnom jarku HE Dubrava

HRVATSKE VODE
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata

CESTA D.D.
Izgradnja prometnica Zone malog poduzetništva Jalkovec

2004.

CESTA d.d.
Izgradnja prometnica Zone malog poduzetništva Jalkovec

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija nestabilnosti usjeka i zasjeka

GRAD VARAŽDIN
Izgradnja fontane i proširenje nogostupa ispred južnog ulaza u HNK Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja i održavanje travnatih površina objekata HE Čakovec
Popravak pokosa kanala HE Čakovec
Održavanje berme uz akumulaciju HE Čakovec

2005.

HRVATSKE AUTOCESTE
Sanacija deponija: Hrastovec, Boričevec, Koščevec, Vrtlinovec i Jakopovec
Sanacija pokosa, usjeka I zasjeka na AC Zagreb-Goričan

ZAGORJE TEHNOBETON
Most preko r. Mure s prilaznim cestovnim rampama na ŽC Sv. Martin na Muri-Hotize

HRVATSKE VODE
Redovno održavanje I obnavljanje zaštitnih vodnogospodarskih objekata na državnim vodama
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om
Tehničko I gospodarsko održavanje regulacijskih I zaštitnih vodnih građevina, voda I vodnog dobra na državnim vodama

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Izrada pristupa bermi I nasipu preko drenažnog kanala HE Dubrava

CESTA d.d.
Autocesta Zagreb-Macelj, dionica Krapina –Macelj

2006.

VARKOM
Izgradnja rasteretnog kanala Brezje

HRVATSKE AUTOCESTE
AC Zagreb-Goričan (hitna intervencija)

CESTA d.d.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina

GRAD VARAŽDIN
Povijesna jezgra

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvođenje građevinskih radova tijekom 2006. godine

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om

2007.

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina – Povijesna jezgra

HRVATSKE AUTOCESTE
Hitne intervencije sanacije pokosa zasjeka

ZAGORJE TEHNOBETON
Sanacija Palače Herzer u Varaždinu

VARKOM
Rasteretni kanal Brezje

CESTA d.d.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina; dionica: Nedeljanec – Kneginec

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Regulacijski radovi na nasipu na lijevoj obali rijeke Mure stac. 11+670 do 14+727
Izgradnja lijevoobalnog nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
HE Čakovec – Košnja i održavanje travnatih površina
HE Varaždin – Uređenje drenažnih kanala uz akumulaciju
HE Varaždin – Adaptacija dijela ulazne građevine strojarnice HE Varaždin

MUZEJ MEĐIMURJA
Uređenje dvorišta palače Starog grada u Čakovcu

2008.

GRAD VARAŽDIN
Povijesna jezgra – Uređenje ulica i hodnih površina

CESTA d.d.
Trasa AC Zagreb – Goričan – granica s Republikom Mađarskom

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Izgradnja lijevoobalnog nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
HE Čakovec – Košnja i održavanje travnatih površina
HE Čakovec – Zemljani radovi na objektima HE Čakovec: humusiranje pokosa nasipa akomulacije HE Čakovec

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Komunalna infrastruktura

FINA (TIM-COLOR)
Građevinsko-zanatski radovi vanjskog uređenja GC Varaždin

VARKOM
Prepumpna stanica Plitvica
Prepumpna stanaca Kućan

2009.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Trga kralja Tomislava u Varaždinu II dio

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija ulaznog podesta i prilazne rampe na Gradsku tržnicu u Varaždinu

ŽUPA VISOKO
Župna crkva Presvetog trojstva u Visokom – uređenje stubišta i prilaza crkvi

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja l.o. nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac.7+250 do 8+525 i stac. 25+912 do 28+780

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac.8+525 do 10+125

2010.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija dijela Preradovićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Građevinsko – kamenarski radovi na ogradnom zidu vile Bedeković u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija pločnika ispred Pavlinske crkve u Varaždinu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Izvođenje zemljanih radova

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja d.o. nasipa r. Drave Varaždin-Svibovec-Družbinec

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac. km 25,9 do km 28,8

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina

VARKOM d.d. Varaždin
Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof – Paka – VS ”Paka” iznad rijeke Bednje

2011.

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Izvođenje zemljanih radova

VARKOM d.d. Varaždin
Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof – Paka – VS ”Paka” iznad rijeke Bednje

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja d.o. nasipa r. Drave Varaždin-Svibovec-Družbinec

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina

2012.

GRAD VARAŽDIN
Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu I dio

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže HE Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme akumulacije HE Varaždin

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja kanalizacijske mreže dijela područja Općine Sveti Ilija – II faza

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina

2013.

GRAD VARAŽDIN
Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu II dio

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Radovi na izgradnji razdjelne kanalizacije naselja Mali Mihaljevec

OPĆINA STRAHONINEC
Izgradnja kanalizacijske mreže u Strahonincu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže HE Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme akumulacije HE Varaždin

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području Općine Sveti Ilija – niska zona

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja kanalizacijske mreže dijela područja Općine Sveti Ilija – II faza

2014.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Draškovićeve i Školske ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKE VODE Zagreb
Sanacija odrona i ojačanje zaobalne starne lijevog savskog nasipa na dionici Rajevo selo – Marići, od km 29+416 – 34+688 u duljini od 3200 m, u naselju Bošnjaci, nastalih djelovanjem velikih voda rijeke Save u svibnju 2014. g.

OPĆINA JALŽABET
Izgradnja kanalizacijske mreže u Leštakovcu i Kelemenu

OPĆINA JALŽABET
Izgradanja kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu u Kelemenu i Leštakovcu

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja kolektora Pleso – Rakarje – CS7 Velika Gorica

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja sustava odvodnje sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Gola

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbna mreže u naseljima Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci i Markuševec Turopoljski

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Kašina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Radovi na izgradnji razdjelne kanalizacije naselja Mali Mihaljevec

KRAKOM d.o.o. Krapina
Opskrba vodom “Visoke zone” zapadnog područja Općine Đurmanec, opskrba vodom podsustava II, Putkovec – Goričanovec

2015.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Draškovićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Habdelićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Zemljani radovi na HE Čakovec

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja fekalnog kolektora Kobilić – Rakarje – Kolektor 1 i CS7, Velika Gorica

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja crpne stanice Rakarje istok, Velika Gorica

VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica
Izgradnja kolektora Pleso – Rakarje – CS7 Velika Gorica

OPĆINA JALŽABET
Izgradnja sanitarne kanalizacije u poduzetničkoj zoni Jalžabet

TEGRA d.o.o. Čakovec
Izgradnja odvodnog sustava Novo selo na Dravi

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja sustava odvodnje (sanitarno-fekalne kanalizacije) naselja Gola

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
Radovi na uklanjanju naplavina na stupovima mosta Mura u Murskom Središću

2016.

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čehovec

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Vodovodna mreža Gospodarske zone Goričica u Nedelišću

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općine Hlebine i Peteranec)

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije ul. Rečko polje

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa km 16+400 – 22+546

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja nove mreže odvodnje u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec – kanalizacijska mreža naselja Pušćine

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme uz lijevi nasip akumulacije HE Varaždin

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja vodoopskrbna mreže u naseljima Donji i Gornji Dragonožec, Donji i Gornji Trpuci i Markuševec Turopoljski

2017.

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čehovec

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općine Hlebine i Peteranec)

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općine Maruševec

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa km 16+400 – 22+546

KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj
Rekonstrukcija i proširenje vodoopskrbnog sustava Ozalj – izgradnja vodovoda Dojutrovica – Kašt

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Uređenje hidroforskog postrojenja na brani HE Varaždin

2018

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb
Radovi na uklanjanju naplavina na stupovima mosta Mura u Murskom Središću

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Zemljani radovi na HE Čakovec, HE Dubrava i HE Varaždin

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog murskog nasipa od stacionaže 16+400 – 22+546

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja zdenčane komore V4 – Vinokoščak

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja sustava vodoopskrbe na području visoke zone Općine Breznički Hum – Šćepanje

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općine Maruševec

GRAD NOVI MAROF
Izgradnja sanitarne kanalizacije u Ulici Ljudevita Gaja i produžetak kanalizacije u Ulici Miroslava Krleže u Novom Marofu

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb
Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Staro Brestje

2019

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija nasipa u Svetom Martinu na Muri

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija nasipaVirje Otok – Brezje

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općina Petrijanec, Cestica, Sračinec i Vinica

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Dogradnja sustava odvodnje Općine Maruševec

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Zemljani radovi na HE Čakovec, HE Dubrava i HE Varaždin