GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Čehovec

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica
Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Komatnica i Gabajeva Greda (općine Hlebine i Peteranec)

HRVATSKE VODE Zagreb
Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa km 16+400 – 22+546