GRAD VARAŽDIN
Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu II dio

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec
Radovi na izgradnji razdjelne kanalizacije naselja Mali Mihaljevec

OPĆINA STRAHONINEC
Izgradnja kanalizacijske mreže u Strahonincu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže HE Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme akumulacije HE Varaždin

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području Općine Sveti Ilija – niska zona

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja kanalizacijske mreže dijela područja Općine Sveti Ilija – II faza