GRAD VARAŽDIN
Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu I dio

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže HE Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme akumulacije HE Varaždin

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja kanalizacijske mreže dijela područja Općine Sveti Ilija – II faza

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina