GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina – Povijesna jezgra

HRVATSKE AUTOCESTE
Hitne intervencije sanacije pokosa zasjeka

ZAGORJE TEHNOBETON
Sanacija Palače Herzer u Varaždinu

VARKOM
Rasteretni kanal Brezje

CESTA d.d.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina; dionica: Nedeljanec – Kneginec

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Regulacijski radovi na nasipu na lijevoj obali rijeke Mure stac. 11+670 do 14+727
Izgradnja lijevoobalnog nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
HE Čakovec – Košnja i održavanje travnatih površina
HE Varaždin – Uređenje drenažnih kanala uz akumulaciju
HE Varaždin – Adaptacija dijela ulazne građevine strojarnice HE Varaždin

MUZEJ MEĐIMURJA
Uređenje dvorišta palače Starog grada u Čakovcu