HRVATSKE VODE
Popravak (sanacija) Centra obrane od poplava u Goričanu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Sanacija lijevog drenažnog jarka akumulacije HE Varaždin
Održavanje pokosa odvodnog kanala i jaraka HE Čakovec
Uređenje krune nasipa HE Čakovec

HRVATSKE VODE
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om – Regulacije i vodne građevine
Radovi od zajedničkog interesa s HAC-om – Regulacija rijeke Bednje od rkm 38+317 do 50+595

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Regulacija rijeke Lonje, potoka Paka i potoka Rukelj
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija klizišta uz cestu D-3
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Novi Marof-Varaždin, Izvođenje zemljanih radova, objekta trupa autoceste
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof

CONECO
Radovi na izgradnji Gradske tržnice Varaždin