REFERENCE

1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

1993.

HRVATSKA VODOPRIVREDA ­
Tekuće održavanje zaštitnih objekata

HRVATSKA VODOPRIVREDA
Sanacije oštećenja, pojačano održavanje, obnavljanje i ojačanje zaštitnih objekata

DRAVSKE ELEKTRANE
Održavanje nasipa

HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJE
Izgradnja kabelske kanalizacije i prijelaza preko vodotoka

HRVATSKA VODOPRIVREDA
­Rekonstrukcija zgrada obrane od poplave

1994.

HRVATSKA VODOPRIVREDA
Tekuće održavanje zaštitnih objekata

HRVATSKA VODOPRIVREDA
Sanacija oštećenja, pojačano održavanje, obnavljanje i ojačanje zaštitnih objekata

DRAVSKE ELEKTRANE
Održavanje nasipa

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Održavanje nasipa

HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJE
Izrada kabelske kanalizacije i prijelaza preko vodotoka

FOND ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Adaptacija crkve sv. Nikole u Varaždinu

1995.

OPĆINA SELNICA
Rekonstrukcija i popravak ceste

HRVATSKA VODOPRIVREDA
Tekuće održavanje zaštitnih objekata

FOND ZA ZAŠTITU SPOMENIKA
Popravak ulazne kule Starog grada u Varaždinu

HRVATSKA VODOPRIVREDA
Sanacija oštećenja, pojačano održavanje, obnavljanje i ojačanje zaštitnih objekata

HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJE
Izrada kabelske kanalizacije i prijelaza preko vodotoka

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Sanacije nasipa, akumulacije HE “Dubrava”

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Mlazno injektiranje (jet-grouting) dna dovodnog kanala HE “Dubrava”

ZAGREBAČKA BANKA
Uređenje poslovnice u Varaždinu

FOND ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
Obnova krovišta i fasada Zakmardijeve palače u Varaždinu

1996.

HRVATSKA VODOPRIVREDA (HRVATSKE VODE)
Sanacija oštećenja, pojačano održavanje, obnavljanje i ojačanje zaštitnih objekata

HRVATSKA VODOPRIVREDA (HRVATSKE VODE) i HRVATSKE CESTE
Sanacija klizišta “Ključ”

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
Rekonstrukcija regionalnih cesta
Izgradnja vodoopskrbnih objekata

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Popravak odvodnih jaraka HE “Dubrava”
Održavanje nasipa

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Popravak kamenog slapišta na brani HE Varaždin

HRVATSKE CESTE
Izvedba putnog prijelaza na autocesti, poddionica Goričan-Čakovec

1997.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Održavanje i košnja nasipa jezera, obala dovodnih i odvodnih kanala
Sanacija obala odvodnih kanala i uređenje puteva

HRVATSKE CESTE
Isporuka šljunka za izgradnju Autoceste Varaždin – Čakovec i Sv. Helena – Komin
Autocesta Zagreb-Goričan, izgradnja putnog prijelaza Mala Subotica

HRVATSKE VODE
Sanacija oštećenja, pojačano održavanje i obnavljanje te ojačanje zaštitnih objekata

HRVATSKE VODE
Izgradnja zaštitnog nasipa Svibovec, 2,5 km

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija kolnika / pločnika Bakačeve ulice I dio
Rekonstrukcija kolnika / pločnika Ul. I. Padovca
Rekonstrukcija kolnika / pločnika Stančićev trg – I dio

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
Izgradnja vodoopskrbnih objekata, 23.000 m

1998.

HRVATSKE VODE
Izgradnja zaštitnog nasipa Svibovec, 4 km
Uređenje starog korita r. Drave kod HE Čakovec
Uređenje korita r. Drave i r. Plitvice na mjestu prijelaza autoceste Zagreb – Goričan
Regulacijski radovi na r. Dravi rkm 176 do 177
Sanacija oštećenja obala r. Drave i r. Mure, pojačano održavanje, obnavljanje i ojačavanje zaštitnih objekata

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
Izgradnja vodoopskrbnih objekata, 9.000 m

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija kolnika/pločnika Uske ulice

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Autocesta Zagreb-Goričan, izgradnja putnog prijelaza “Orehovica”
Radovi na vanjskoj odvodnji autoceste, dionica Sv. Helena – Komin

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Radovi na vanjskoj odvodnji autoceste, dionica Komin – B. Hum
Radovi na izradi kamene obloge visokog nasipa – trupa autoceste kroz područje inundacije r. Drave
Isporuka šljunka za izgradnju autoceste Varaždin – Čakovec, Sv. Helena – Komin i Komin – B. Hum

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na objektima i površinama HE “Čakovec”
Košnja trave na objektima i površinama HE “Dubrava”
Sječenje raslinja po pokosima odvodnog kanala i obrambenog nasipa na HE “Čakovec”
Popravak pokosa odvodnog kanala, drenažnih kanala, akumulacije i poslužne ceste HE “Čakovec”
Popravak kamenog slapišta na brani HE “Čakovec”
Sanacija kamene obaloutvrde na repu akumulacije HE “Čakovec”
Izvođenje sanacijskih radova na desnom drenažnom jarku HE “Varaždin”

1999.

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Isporuka šljunka za izgradnju autoceste Varaždin – Čakovec, Sv. Helena – Komin i Komin – B. Hum

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvođenje sanacijskih radova na desnom drenažnom jarku HE “Varaždin”
Izvođenje sanacijskih radova na lijevom drenažnom jarku HE “Varaždin“
Radovi na sanaciji oštećenja lijevog nasipa akumulacije HE “Varaždin”, stac. 2+900
Popravak šljunčanih pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Košnja trave na zemljanim površinama HE Dubrava

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija kolnika/pločnika Kranjčevićeve ul.
Rekonstrukcija kolnika/pločnika Bakačeve ul. II dio

GRAD SISAK
Sanacija deponije smeća, 1999.

2000.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Stančićevog trga

OPĆINA G. KNEGINEC
Odlagalište otpada Turčin, otplinjavanje i temeljni brtveni sloj procjedne vode

HRVATSKA UPRAVA ZA CESTE
Zaštita autoceste Komin – Brezn. Hum od brdskih voda i regulacija rijeke Lonje

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Popravak puteva uz objekte HE Varaždin
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Varaždin
Uređenje prostora gradilišne jezgre kod brane HE Čakovec
Popravak šljunčanih pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Popravak slapišta male hidroelektrane na HE Dubrava
Rekonstrukcija i održavanje pokosa i berme desnog drenažnog jarka na HE Čakovec

2001.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Sanacija desnog drenažnog jarka akumulacije na objektu HE Varaždin
Rekonstrukcija i održavanje pokosa i berme lijevog drenažnog jarka na HE Čakovec
Održavanje pokosa odvodnog kanala HE Dubrava
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Popravak vanjskog vodovoda strojarnice HE Čakovec
Sanacija nizvodnog dijela odvodnog kanala HE Varaždin
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Popravak kamenog slapišta na brani HE Čakovec

HRVATSKE VODE
Radovi nadogradnje potkrovlja za potrebe Centra obrane od poplava u Varaždinu
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om – Regulacije i vodne građevine

2002.

HRVATSKE VODE
Popravak (sanacija) Centra obrane od poplava u Goričanu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja trave na zemljanim površinama HE Čakovec
Sanacija lijevog drenažnog jarka akumulacije HE Varaždin
Održavanje pokosa odvodnog kanala i jaraka HE Čakovec
Uređenje krune nasipa HE Čakovec

HRVATSKE VODE
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om – Regulacije i vodne građevine
Radovi od zajedničkog interesa s HAC-om – Regulacija rijeke Bednje od rkm 38+317 do 50+595

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Regulacija rijeke Lonje, potoka Paka i potoka Rukelj
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija klizišta uz cestu D-3
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Novi Marof-Varaždin, Izvođenje zemljanih radova, objekta trupa autoceste
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof

CONECO
Radovi na izgradnji Gradske tržnice Varaždin

2003.

HRVATSKE VODE
Radovi od zajedničkog interesa s HAC-om – Regulacija rijeke Bednje od rkm 38+317 do 50+595

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Regulacija rijeke Lonje, potoka Paka i potoka Rukelj
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Novi Marof-Varaždin, Izvođenje zemljanih radova, objekta trupa autoceste
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija klizišta uz mostove Rastovo Rebro I i II

CONECO
Radovi na izgradnji Gradske tržnice Varaždin,

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Hitna intervencija na lijevom nasipu dovodnog kanala HE Varaždin

JAN DE NUL N.V. Podružnica Zagreb
Sanacija odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec, Zagreb

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvedba propusta na desnom drenažnom jarku HE Dubrava

HRVATSKE VODE
Radovi na redovnom održavanju i obnavljanju zaštitnih vodnogospodarskih objekata

CESTA D.D.
Izgradnja prometnica Zone malog poduzetništva Jalkovec

2004.

CESTA d.d.
Izgradnja prometnica Zone malog poduzetništva Jalkovec

HRVATSKE AUTOCESTE
Autocesta: Zagreb-Goričan; Dionica Breznički Hum-Novi Marof Sanacija nestabilnosti usjeka i zasjeka

GRAD VARAŽDIN
Izgradnja fontane i proširenje nogostupa ispred južnog ulaza u HNK Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Košnja i održavanje travnatih površina objekata HE Čakovec
Popravak pokosa kanala HE Čakovec
Održavanje berme uz akumulaciju HE Čakovec

2005.

HRVATSKE AUTOCESTE
Sanacija deponija: Hrastovec, Boričevec, Koščevec, Vrtlinovec i Jakopovec
Sanacija pokosa, usjeka I zasjeka na AC Zagreb-Goričan

ZAGORJE TEHNOBETON
Most preko r. Mure s prilaznim cestovnim rampama na ŽC Sv. Martin na Muri-Hotize

HRVATSKE VODE
Redovno održavanje I obnavljanje zaštitnih vodnogospodarskih objekata na državnim vodama
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om
Tehničko I gospodarsko održavanje regulacijskih I zaštitnih vodnih građevina, voda I vodnog dobra na državnim vodama

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Popravak pokosa odvodnog kanala HE Čakovec
Izrada pristupa bermi I nasipu preko drenažnog kanala HE Dubrava

CESTA d.d.
Autocesta Zagreb-Macelj, dionica Krapina –Macelj

2006.

VARKOM
Izgradnja rasteretnog kanala Brezje

HRVATSKE AUTOCESTE
AC Zagreb-Goričan (hitna intervencija)

CESTA d.d.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina

GRAD VARAŽDIN
Povijesna jezgra

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
Izvođenje građevinskih radova tijekom 2006. godine

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om

2007.

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina – Povijesna jezgra

HRVATSKE AUTOCESTE
Hitne intervencije sanacije pokosa zasjeka

ZAGORJE TEHNOBETON
Sanacija Palače Herzer u Varaždinu

VARKOM
Rasteretni kanal Brezje

CESTA d.d.
Jugozapadna obilaznica grada Varaždina; dionica: Nedeljanec – Kneginec

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Regulacijski radovi na nasipu na lijevoj obali rijeke Mure stac. 11+670 do 14+727
Izgradnja lijevoobalnog nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec
Radovi od zajedničkog interesa s HEP-om

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
HE Čakovec – Košnja i održavanje travnatih površina
HE Varaždin – Uređenje drenažnih kanala uz akumulaciju
HE Varaždin – Adaptacija dijela ulazne građevine strojarnice HE Varaždin

MUZEJ MEĐIMURJA
Uređenje dvorišta palače Starog grada u Čakovcu

2008.

GRAD VARAŽDIN
Povijesna jezgra – Uređenje ulica i hodnih površina

CESTA d.d.
Trasa AC Zagreb – Goričan – granica s Republikom Mađarskom

HRVATSKE VODE
Redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina
Izgradnja lijevoobalnog nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA
HE Čakovec – Košnja i održavanje travnatih površina
HE Čakovec – Zemljani radovi na objektima HE Čakovec: humusiranje pokosa nasipa akomulacije HE Čakovec

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
Komunalna infrastruktura

FINA (TIM-COLOR)
Građevinsko-zanatski radovi vanjskog uređenja GC Varaždin

VARKOM
Prepumpna stanica Plitvica
Prepumpna stanaca Kućan

2009.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija Trga kralja Tomislava u Varaždinu II dio

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija ulaznog podesta i prilazne rampe na Gradsku tržnicu u Varaždinu

ŽUPA VISOKO
Župna crkva Presvetog trojstva u Visokom – uređenje stubišta i prilaza crkvi

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja l.o. nasipa r. Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac.7+250 do 8+525 i stac. 25+912 do 28+780

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac.8+525 do 10+125

2010.

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija dijela Preradovićeve ulice u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Građevinsko – kamenarski radovi na ogradnom zidu vile Bedeković u Varaždinu

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

GRAD VARAŽDIN
Rekonstrukcija pločnika ispred Pavlinske crkve u Varaždinu

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Izvođenje zemljanih radova

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja d.o. nasipa r. Drave Varaždin-Svibovec-Družbinec

HRVATSKE VODE Zagreb
Ojačanje i nadvišenje Glavnog murskog nasipa stac. km 25,9 do km 28,8

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina

VARKOM d.d. Varaždin
Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof – Paka – VS ”Paka” iznad rijeke Bednje

2011.

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Izvođenje zemljanih radova

VARKOM d.d. Varaždin
Prijelaz transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS ”Presečno” – Novi Marof – Paka – VS ”Paka” iznad rijeke Bednje

HRVATSKE VODE Zagreb
Izgradnja d.o. nasipa r. Drave Varaždin-Svibovec-Družbinec

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina

2012.

GRAD VARAŽDIN
Izgradnja Kapucinskog trga u Varaždinu I dio

GRAD VARAŽDIN
Održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri grada Varaždina

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Rekonstrukcija hidrantske i vodovodne mreže HE Varaždin

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb
Proširenje berme akumulacije HE Varaždin

VARKOM d.d. Varaždin
Izgradnja kanalizacijske mreže dijela područja Općine Sveti Ilija – II faza

VARKOM d.d. Varaždin
Sustav rasterećenja sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina